ALGEMENE VOORWAARDEN

PH Boudewijn
kvk: 6240029

Artikel 1. Toepasselijkheid en definities

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, aanbieding en offerte tussen PH Boudewijn, hierna te noemen: ‘verkoper’ en een wederpartij, hierna te noemen: ‘Koper’.

Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaald volledig van toepassing. PH boudewijn en de Koper zullen dan in overleg treden en tot nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zowel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Indien PH Boudewijn niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat PH Boudewijn enige mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

PH Boudewijn behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen en/of aan te vullen.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Bestellen

Alle prijzen zijn vrijblijvend tenzij er een termijn van aanvaarding vermeldt wordt. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door de koper.

Artikel 3. Prijzen en kosten

De prijzen in de website van PHBoudewijn zijn inclusief 21 % btw. De prijzen die in de online winkel van PHBoudewijn worden genoemd zijn exclusief verzend- en administratiekosten.

Alle prijzen zijn vrijblijvend. De verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen op ieder moment te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van de (wettelijke) voorschriften en bepalingen noodzakelijk is. In dit geval heeft de koper het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen.

Leveringskosten binnen een straal van 25 KM €50,-
Vanaf 25 KM is het €0,25 P/KM (Heenreis)
Verzendkosten worden per order opgemaakt minimaal €50,-

Artikel 4. Levering

PH Boudewijn zorgt voor de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van de bestelde artikelen.

PH Boudewijn verzendt de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. In de regel vindt de levering van artikelen die op voorraad zijn plaats binnen 2 tot 4 dagen nadat de bestelling is ontvangen. Als een levering niet of niet tijdig kan plaatsvinden, bijvoorbeeld omdat de bestelde artikelen niet op voorraad zijn, dan krijgt u daar bericht van uiterlijk 30 dagen nadat de bestelling is verstuurd.

PH Boudewijn is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

Het komt soms voor dat een artikel niet op voorraad is of dat de levering aan PH Boudewijn vertraagd is.

Artikel 5. Herroepingsrecht

Zodra een akkoord gegeven is voor een offerte geldt een bedenkttermijn van 3 dagen. In deze periode heeft de koper een herroepingsrecht; dit betekent dat men de mogelijkheid heeft zonder verplichtingen de bestelde order af te zeggen.

Artikel 6. Transportgarantie

Alle zendingen worden door PH Boudewijn verzekerd. Als u vóór het openen van uw pakket schade constateert aan de verpakking, neem dan meteen contact op met PH Boudewijn.

Artikel 7. Betaling

PH Boudewijn heeft 2 betalingsmogelijkheid:

Betaling bij levering:

In dit geval betaald u bij aflevering met contant geld bij levering aan onze bezorgers.

Betaling na levering:

In dit geval maakt u zelf het bedrag binnen 14 dagen over op het bankrekeningnummer wat onderaan het factuur staat.

Artikel 8. Reclamatie

Mocht u niet tevreden zijn over de producten van PH Boudewijn, neem dan per e-mail contact op met PH Boudewijn. Mocht u een klacht hebben over een geleverd artikel, neem dan binnen 7 dagen nadat het gebrek zich heeft geopenbaard, dan wel u daar redelijkerwijs kennis van hebt kunnen nemen, contact op met PH Boudewijn op. PH Boudewijn heeft de doelstelling eventuele problemen of klachten altijd in overleg met de klant en op de best mogelijke manier op te lossen.

Artikel 9. Garantie

De door PH Boudewijn te leveren producten voldoen aan de gebruikelijk eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op producten die bestemd zijn voor het gebruik in Nederland. PH Boudewijn geeft 1 jaar garantie op zijn producten.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud door koper en/of door derden.

Indien vaststaat dat een product gebrekkig is en daarover tijdig is gereclameerd, zal PH Boudewijn het gebrekkige product binnen redelijke termijn na retourontvangst vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan. In geval van vervanging is de koper gehouden het vervangen product ten eerste aan PH Boudewijn te retourneren, tenzij PH Boudewijn anders aangeeft.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

PH Boudewijn blijft eigenaar van de door hem aan de afnemer verkochte producten zolang de afnemer het totaal verschuldigde bedrag uit de overeenkomst niet heeft voldaan.

Artikel 11. Privacy

Door te bestellen geeft u tegelijkertijd toestemming aan PH Boudewijn zonodig uw persoonsgegevens te gebruiken.

Voor elk websitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacybeleid.

PH Boudewijn respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. PH Boudewijn zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.

Artikel 12. Overmacht

PH Boudewijn is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten aan schuld, en evenmin krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Onder overmacht wordt hier verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop PH Boudewijn geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

PH Boudewijn kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij.

Artikel 13. Aansprakelijkheidsuitsluiting

De inhoud van deze website alsmede de inhoud van alle andere uitingen van PH Boudewijn op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. PH Boudewijn kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. PH Boudewijn is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

PH Boudewijn kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen van stoffen, leder, hout of andere materialen.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij PH Boudewijn partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15. Copyright

Niets uit de website van PH Boudewijn mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van PH Boudewijn.